Sprawdzian szóstoklasistów - poradnik dla uczniów i rodziców

Poradnik dla uczniów i rodziców

Sprawdzian szóstoklasistów to ważny egzamin. Dlaczego? Bo jest pierwszym z serii trzech egzaminów zewnętrznych, z którymi muszą zmierzyć się wszyscy uczniowie, kończący kolejne etapy swojej edukacji szkolnej. Pierwszym jest właśnie egzamin na koniec szkoły podstawowej nazywany oficjalnie sprawdzianem dla szóstoklasistów, następnym – egzamin gimnazjalny, a ostatnim – maturalny. Egzaminy te określa się mianem zewnętrznych, gdy i obowiązują tutaj pewne rygory. Testy układa w tej samej wersji dla wszystkich szkol w Polsce Centralna Komisja Egzaminacyjna, sprawdzają je nauczyciele – egzaminatorzy, nie znający uczniów, ponieważ prace są kodowane.

Sprawdzian jest testem interdyscyplinarnym i ma badać umiejętności uczniów zarówno z przedmiotów humanistycznych jak i matematyczno – przyrodniczych. Pytania zamknięte są wielokrotnego wyboru, wymagają zakreślenia jednej z kilku podanych możliwości, zaś w pytaniach otwartych należy samemu udzielić odpowiedzi Tematyka sprawdzianu skupiona jest wokół jednego tematu przewodniego np. ‚W górach”, „Sport”, „Chleb”, „Kwiaty”. Za poprawne rozwiązanie całego testu można otrzymać maksymalnie 40 pkt.- 20 za pytania zamknięte i 20 za otwarte.

Wyniki egzaminu mają być dla nauczycieli ze szkoły podstawowej przede wszystkim informacją, czy ich metody uczenia są dobre. Dla nauczycieli gimnazjalnych zaś to cenna wiedza o tym, jaki jest punkt startu ucznia, którego mają dalej kształcić. Egzamin ten nie ma żadnego wpływu na przyjęcie szóstoklasisty do rejonowego gimnazjum. Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy wybiera się on do szkoły poza swoim rejonem zamieszkania lub tez chce się uczyć w renomowanym gimnazjum niepublicznym. W takiej sytuacji wynik testu końcowego może być podczas rekrutacji brany pod uwagę.

PORADNIK DLA UCZNIÓW:

To pierwszy tak poważny egzamin w Twoim życiu, który zauważ wcale nie nazywa się egzaminem ale sprawdzianem. Od jego wyniku nie zależy bowiem czy dostaniesz się do swojego rejonowego gimnazjum, ale ma to być przede wszystkim forma podsumowania Twojej pracy w szkole podstawowej, którą właśnie kończysz oraz informacja dla nauczyciela w gimnazjum, jaki jest Twój punkt startu w nowej szkole.

Mimo to im bliżej terminu sprawdzianu tym bardziej robi się nerwowo. Taka atmosfera udziela się nawet bardziej dorosłym – nauczycielom i rodzicom niż samym uczniom.

KILKA PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK:

1. Sprawdzian jest układany zgodnie ze standardami. Warto dobrze zrozumieć o co w nich tak naprawdę chodzi.

2. Świętnym sposobem przygotowania do sprawdzianu jest rozwiązywanie testów z lat poprzednich. Według metodyków uczeń w klasie V i VI powinien rozwiązać i omówić razem z nauczycielem ok. 10 testów.

3. Dodatkowe zajęcia w postaci korepetycji czy kurs6w Sq potrzebne w6wczas, gdy uczen z r6znych względów nie rozwiązuje takiej ilości testów w szkole.

4. Jeżeli chciałbyś poćwiczyć cos w sposób szczególny to najlepiej takie zadania z matematyki, gdzie trzeba się wykazać praktyczną umiejętnością obliczenia temperatury, czasu, długości oraz powierzchni. Jeżeli chodzi o język polski to polecam czytanie tekstu ze zrozumieniem i wyciąganie wniosków i znajdowanie konkretnych informacji.

CO WARTO WIEDZIEĆ O SPRAWDZIANIE W KLASIE VI?

Począwszy od 2002 roku każdy uczeń klasy szóstej musi przystąpić do sprawdzianu zewnętrznego, organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Sprawdzian ten jest:

- powszechny i obowiązkowy (muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie),

- taki sam w całym kraju (wszyscy piszą to samo, w tym samym dniu i o tej samej godzinie),

-oceniany poza szkołą (według tych samych kryteriów przez specjalnie przeszkolonych egzaminatorów,

- w trakcie Sprawdzianu uczestniczy obserwator z innej szkoły, a może pojawić się także obserwator z OKE,

- wynik nie wpływa na promocję, ale nieprzystąpienie do sprawdzianu uniemożliwia otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły,

- sprawdzian zawsze odbywa się w kwietniu w roku 2014 będzie to 1 kwietnia o godz. 9:00 ,

- sprawdzian trwa 60 minut,

- sprawdzian będzie odbywał się w SP Paszowice , a jego przebiegiem pokieruje szkolna komisja powołana przez dyrektora,

- uczniowie, którzy z ważnych przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie, będą mogli przystąpić do niego w terminie dodatkowym.

FORMA I STRUKTURA SPRAWDZIANU

Poprzez sprawdzian zostanie zbadany stopień opanowania wybranych umiejętności ponadprzedmiotowych, które są kształtowane w szkole podstawowej w ramach rożnych zajęć edukacyjnych. Są to umiejętności podstawowe dla tego poziomu kształcenia -niezbędne do nauki w gimnazjum oraz przydatne w życiu codziennym. Umiejętności te uzupełniają się i po części przenikają wzajemnie, ale możliwe jest ich wyodrębnienie i ocenienie.

Aby sprawdzić stopień opanowania wybranej umiejętności, trzeba postawić przed uczniem zadanie, którego rozwiązanie wymaga posłużenia się nią. Tak więc na sprawdzianie postawione zostaną przed uczniami zadania odpowiednie do umiejętności opisanych w standardach wymagań.

Zadania nie będą pogrupowane w części reprezentujące przedmioty szkolne. Struktura arkusza sprawdzianu wynikać będzie z powiązania zadań motywem przewodnim (może to być na przykład rodzaj testu fabularyzowanego). Powinien on przybliżać treści zadań sprawdzianu do doświadczeń uczniów oraz nadawać testowi walory wychowawcze. Celem takiego zabiegu jest ułatwienie uczniom zrozumienia kolejnych sytuacji (zadań) oraz ograniczenie znużenia. Jakie wywołuje nieustanna zmiana wątku.

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W KLASIE VI :

CZYTANIE

Uczeń :

 1. Odczytuje różne teksty kultury (tym samym kształtuje tożsamość narodową i postawę obywatelską):

a) źródła i teksty historyczne, w tym: fragmenty kronik, pamiętników, listów, elementy dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytki architektury reprezentatywne dla danej epoki, polskie piesni patriotyczne,

b) teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej – polskiej i światowej,

c) teksty użytkowe, w tym: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję, przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, tabelę, notatkę,

d) proste teksty podręcznikowe, a także publicystyczne i popularnonaukowe, w tym: audycję radiową i telewizyjną, artykuł prasowy,

f) przekazy ikoniczne, w tym: komiksy, dzieła malarskie, rzeźby, rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne,

2. określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu:

a) rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący narracja, przenośnia, rytm,

b) posługuje się czynnie terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda, opowiadanie, powieść, proza, poezja oraz podstawowymi terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, plastyką, muzyką, radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą,

3. rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach:

a) diagramów,

b) map,

c) planów,

d) schematów,

e) innych rysunków,

4. odczytuje dane z:

a) tekstu źródłowego,

b) tabeli,

c) wykresu,

d) planu,

e) mapy,

f) diagramu, oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane.

PISANIE

Uczeń:

1. pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi:

a) opowiadanie,

b) opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dziela sztuki,

c) sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki,

d) notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia,

e) kartka pocztowa,

f) list prywatny i oficjalny,

g) telegram,

h) zaproszenie,

i) zawiadomienie,

j) ogłoszenie,

k) instrukcja,

I) przepis,

2. formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji):

a) pyta i odpowiada,

b) potwierdza i zaprzecza,

c) poleca i prosi,

d) przyrzeka i obiecuje,

e) zachęca i zniechęca,

f) zaprasza,

g) przeprasza,

h) współczuje,

i) żartuje,

j) wątpi,

k) odmawia,

3) buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,

4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli:

a) przenosi informacje na os liczbową ,chronologiczną, układ współrzędnych,

b) wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku,

5) dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu:

a) dostosowuje zapis do formy wypowiedzi,

b) wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,

c) pisze czytelnie.

ROZUMOWANIE

Uczeń:

1) Posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń:

a) sytuuje je w przestrzeni,

b) umieszcza daty w przedziałach czasowych,

c) oblicza upływ czasu między wydarzeniami,

d) porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej,

2) przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk:

a) domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom,

b) wskazuje g16wne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski,

c) wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka,

3) określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego:

a) wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów,

b) opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe,

4) wyraża własne opinie i pr6buje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,

5) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą:

a) wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego,

b) prostego równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą,

c) planu,

d) mapy,

e) prostego schematu,

f) diagramu słupkowego,

g) innego rysunku,

6) rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:

a) liczb,

b) figur,

c) zjawisk,

d) przemian,

e) obiekt6w przyrodniczych,

f) elementów środowiska, wykazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je.

7) dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach:

a) opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym spotykane w najbliższym otoczeniu,

b) na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu,

8) ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,

9) analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność:

a) porównuje wyniki z własnym doświadczeniem,

b) sprawdza wyniki z warunkami zadania.

KORZYSTANIE Z INFORMACJI:

UCZEŃ:

 1. wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi,

2) analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera sposr6d tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami ( osadzonymi także w wartościach ).

WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE

UCZEŃ:

 1. posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotkanych w środowisku,
 2. wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji,
 3. wykonuje obliczenia dotyczące:

a) długości,

b) powierzchni,

c) objętości,

d) wagi,

e) czasu,

f) temperatury,

g) pieniędzy,

4) planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,

5) wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności:

a) liczb,

b) figur,

c) zjawisk,

d) przemian,

e) obiektów przyrodniczych,

f) elementów środowiska

6) zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych,

7) wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne,

8) rozumie potrzebę stosowania zasad:

a) higieny,

b) bezpieczeństwa,

c) zdrowego trybu życia,

d) oszczędnego korzystania z energii i innych zasob6w przyrody,

e) postępowania w środowisku przyrodniczym.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPRAWDZIANU

 1. Kilka rad dla :
 1. rozwiązujących testy

- nie pozwól, by zdenerwowanie lub strach sparaliżowały Twoje działania;

- czytaj uważnie każde zadanie, pytanie czy polecenie i rób tylko to o co jesteś proszony;

- zanim wybierzesz odpowiedź czy sformułujesz ją- chwilę pomyśl, zastanów się;

- najpierw udziel odpowiedzi na te pytania, które nie sprawiają ci żadnych kłopotów, co do których jesteś pewien, ze odpowiedź jest właściwa;

- nie zatrzymuj się zbyt długo nad pytaniem, na które nie potrafisz odpowiedzieć – zostaw je sobie na koniec (w ten sposób wystarczy ci czasu na inne odpowiedzi);

- jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi to wybieraj najbardziej prawdopodobną wersję;

- nie zostawiaj żadnego zadania bez wskazania odpowiedzi, po prostu „strzelaj”- a nuż się uda;

- koduje bardzo wyraźnie, starannie i dokładnie zaznaczając wybraną odpowiedź;

b) piszących wypracowania:

- najpierw uważnie przeczytaj temat zadania;

Następnie chwilę pomyśl i ustal w kilku punktach plan swojej pracy (oczym będziesz pisać);

- pamiętaj o krótkim wstępie, rozwinięciu – Części właściwej (najdłuższej) i zakończeniu (podobne w rozmiarach do wstępu);

- trzymaj się tematu, używaj słownictwa typowego dla określonej formy wypowiedzi;

- buduj jasne, poprawne zdania, dbając o ich logiczne powiązanie ze sobą;

- nie powtarzaj tych samych wyrazów w bliskim sąsiedztwie;

Stosuj akapity;

Dbaj o poprawność językową i ortograficzną;

Po napisaniu pracy, przeczytaj ją uważnie i popraw ewentualne błędy;

Pisz starannie , wyraźnie, by egzaminator nie miał problemów z odczytaniem Twojego wypracowania.

„krok po kroku”

 1. Podziel tekst (opowiadanie, artykuł, itp.) na segmenty (całostki myślowe). Zwykle ten podział jest zgodny z ilością akapitów.
 2. Jeśli nie zdołasz zmieścić w jednym punkcie treści całego akapitu, zastosuj podpunkty. Wtedy twój plan stanie się szczegółowym.
 3. Pamiętaj, że błędem jest pisanie w jednym planie punktów będących zdaniami i równoważnikami zdań.
 4. Dobrze napisany plan to połowa sukcesu.

ABY NAPISAĆ CHARAKTERYSTYKĘ POSTACI NALEŻY:

 1. zgromadzić odpowiedni materiał:

• informacje na temat wyglądu, usposobienia, stosunku do świata itp., przekazywane przez narratora, inne postaci, samego bohatera,

 • wydarzenia z życia bohatera, jego działania,
 • opinie o bohaterze.
 1. Przeanalizować materiał, odrzucić informacje zbyt szczegółowe lub nie związane z tematem.
 2. Napisać plan pracy według podanego wzoru (wstęp-rozwinięcie-zakończenie)

PRZEPIS NA ZREDAGOWANIE OPISU PRZEDMIOTU:

(trudny bo każdy obiekt ma swoją specyfikę, ale można wymienić kilka właściwości, które powinny być uwzględniane):

 1. Informacje o usytuowaniu przedmiotu, obiektu,
 2. Wielkość,
 3. Kształt,
 4. Rodzaj materiału,
 5. Faktura powierzchni,
 6. Kolor, rodzaj zdobień
 7. Informacje na temat przeznaczenia, odczuć i emocji jakie budzi w osobie, która go opisuje.

Życzymy Ci szczęścia na Sprawdzianie.

Pamiętaj jednak, że szczęściu trzeba pomóc, najlepiej solidnie przygotowując się do tego wydarzenia aktywnym uczestnictwem w zajęciach szkolnych.

WAŻNE ADRESY:

www.oke.wroc.pl

www.cke.edu.pl


Sprawdzian szóstoklasistów